Zarząd Stowarzyszenia

1. Zarząd składa się z od 3 do 7 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika, a także może wybrać wiceprezesa.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

Do zakresu działania Zarządu należy:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
b) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
d) ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
e) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
f) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
g) zwoływanie Walnego Zebrania,
h) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
i) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
j) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
k) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
l) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;
m) reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu.


Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

 

Komisja Rewizyjna


1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
d) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym statutem,
e) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.