DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – ETAP II - NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OGŁOSZENIE NR 5/2020/LCWP

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej Modrzew w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw ogłasza nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w połączeniu ze wsparciem pomostowym.

 

UWAGA: Niniejszy nabór jest 2 etapem w ubieganiu się o bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

 

Nabór realizowany w ramach projektu „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

W drugim etapie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie pomysły, które pomyślnie przeszły 1 etap naboru oraz zaliczyły udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym.

 

TYP PRZEDSIĘWZIĘCIA, NA KTÓRY PROWADZONY JEST NABÓR WNIOSKÓW:

 

Zadanie 3. WSPARCIE FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zadanie 4. WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE I DORADCZE

 

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ?

A. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

- bezzwrotne wsparcie finansowe na zakup towarów i usług potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 27 000 zł

 

O dotację uczestnik może ubiegać się poprzez złożenie biznesplanu oraz po zapewnieniu środków własnych na założenie działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 2% wartości przyznanej dotacji.

 

B. Wsparcie pomostowe
- finansowe - wypłacane miesięcznie przez okres od 6 do 12 miesięcy w wysokości do 2 000 zł  (razem 24 000 zł wsparcia pomostowego)

- w formie indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym udzielanych w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

 

Wsparcie pomostowe finansowe ma na celu ułatwienie początkującemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą pokrycie niezbędnych opłat, w szczególności w postaci składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, koszty najmu lokalu oraz na pokrycie innych obligatoryjnych wydatków związanych z prowadzoną działalnością. Wsparcie pomostowe może być wypłacone tylko uczestnikowi projektu, który otrzymał bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1. Wypełnione i podpisane dokumenty w dwóch egzemplarzach należy złożyć osobiście w Biurze Beneficjenta:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”
Ul. Racławicka 38-44, lok. 305
21-040 Świdnik
poniedziałek – piątek
w godzinach 9.00-15.00

 

Lub za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź kuriera.

 

2. Wnioski należy wypełnić komputerowo w języku polskim, muszą mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisane przez osobę/y ubiegające się o wsparcie w miejscu wskazanym we wniosku. Każda strona wymaga parafowania przez osobę/y ubiegające się o wsparcie.

3. Wnioski muszą być trwale spięte (zszyte, umieszczony w skoroszycie).

 

Termin składania wniosków: od 30 czerwca 2020 roku do 13 lipca 2020 roku.

 

OSOBY DO KONTAKTU:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”:

Kamila Tokarz tel. 81 307 66 26 lub 537 600 344 

 

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

2. Biznesplan wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym

3. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

 

Działanie realizowane w ramach projektu „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020