PROJEKT "LUBELSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 2.0"

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew" z dniem 1 stycznia 2020 roku rozpoczęło realizację projektu "Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

 

CEL PROJEKTU:

Rozwój potencjału sektora Ekonomii Społecznej w okresie 01.01.2020–30.09.2023r. w zakresie generowania trwałych miejsc pracy w sektorze Ekonomii Społecznej poprzez utworzenie 96 nowych miejsc pracy, zwiększenie, o min 24, liczby Podmiotów Ekonomii Społecznej prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą oraz wzrost wiedzy u min 120 osób z zakresu zakładania i prowadzenia Podmiotu Ekonomii Społecznej na terenie subregionu lubelskiego w woj.lubelskim.

 

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

1. Usługi wsparcia Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych, w postaci:

● usług animacji lokalnej,

● usług rozwoju ES (doradztwo i szkolenia)

● usługi wsparcia rozwoju i funkcjonowania istniejących Przedsiębiorstw Społecznych (doradztwo biznesowe i specjalistyczne, szkolenia, wsparcie w pozyskiwaniu zamówień publicznych)

 

2. Kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania PES

(bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych Przedsiębiorstw Społecznych oraz Spółdzielni Socjalnych)

● Wsparcie doradczo-szkoleniowe

● Dotacje na utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego (21 020,00zł na miejsce pracy, max 210 200 zł na przedsiębiorstwo społeczne)

● Finansowe wsparcie pomostowe

● Usługi zindywidualizowane

● Usługi wsparcia o charakterze reintegracyjnym

● Szkolenia rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe


3. Wsparcie tworzenia miejsc pracy w sektorze Ekonomii Społecznej, w szczególności w Przedsiębiorstwach Społecznych

● Bezzwrotne wsparcie finansowe na stworzenie nowego miejsca pracy (21 020,00zł na miejsce pracy, max 210 200 zł na przedsiębiorstwo społeczne)

● Refundacja wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (21 020,00zł na miejsce pracy, max 210 200 zł na przedsiębiorstwo społeczne)

● Subsydiowane zatrudnienie

● Finansowe wsparcie pomost

● Usługi zindywidualizowane

● Usługi wsparcia o charakterze reintegracyjnym

● Szkolenia rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA?

● Podmioty Ekonomii Społecznej, w szczególności Przedsiębiorstwa Społeczne i podmioty o charakterze reintegracyjnym,

● Osoby fizyczne/prawne zamierzające założyć Przedsiębiorstwo Społeczne 

● osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym

● Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

● Przedstawiciele administracji publicznej (w zakresie usług animacji lokalnej) 

● podmioty prowadzące działalność gospodarcza, deklarujące chęć przekształcenia w Przedsiębiorstwo Społeczne

 

Wsparcie kierowane do osób i podmiotów z terenu subregionu lubelskiego (powiaty: włodawski, łęczyński, lubelski, świdnicki, Miasto Lublin).

 

---> Więcej o Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej <---

 

Projekt: „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
nr umowy 160/RPLU.11.03.00-06-0005/19-00 z dnia 6 grudnia 2019 r.

 Wartość projektu wynosi 5 221 057,50 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 4 437 898,87 zł.