NABÓR WNIOSKÓW nr 1/T2A/2021/LOWES_2.0 - refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem- SUBREGION LUBELSKI

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” ogłasza nabór wniosków, nr 1/T2A/2021/LOWES_2.0,  o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych w postaci refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem.

 Termin składania wniosków: 

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym od 1.03.2021 do 31.12.2021 roku.

Nabór w trybie ciągłym oznacza, że ocena dokonywana jest cyklicznie w turach – po 2 tury w miesiącu.

 

Nabór realizowany w ramach projektu „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

TYP PRZEDSIĘWZIĘCIA, NA KTÓRY PROWADZONY JEST NABÓR WNIOSKÓW:

Typ nr 2 przedsięwzięcia - tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych, w połączeniu ze wsparciem pomostowym lub subsydiowanym zatrudnieniem.

Podtyp A - refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy tylko i wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem.

 

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ?

A. Refundacja wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy

(w wysokości 21.020,00 zł na miejsce pracy, jednak nie wyższej niż do 210.020,00 zł na jedno przedsiębiorstwo społeczne)

B. Subsydiowane zatrudnienie

(do 9 m-cy x 1.000,00 zł na każde miejsce pracy)

C. Usługi zindywidualizowane w formie:

- doradztwa biznesowego

- doradztwa specjalistycznego

- wsparcie o charakterze reintegracyjnym

- szkolenia rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w PS

  

UWAGA!

Poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej rozumie się tworzenie nowych miejsc pracy w:

a) istniejących przedsiębiorstwach społecznych

b) w podmiotach ekonomii społecznej niebędących przedsiębiorstwami społecznymi, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

 

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY:

a) przedsiębiorstwa społeczne,

b) podmioty ekonomii społecznej inne niż przedsiębiorstwa społeczne, pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne,

będący przedsiębiorcami, tj. prowadzący zarejestrowaną w KRS działalność gospodarczą.

WAŻNE!

Wsparciem mogą zostać objęte osoby prawne z terenu jednego z powiatów subregionu lubelskiego, tj: lubelski, łęczyński, świdnicki, włodawski, Miasto Lublin.

 

  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym od 1.03.2021 do 31.12.2021 roku.

Nabór w trybie ciągłym oznacza, że ocena dokonywana jest cyklicznie w turach – po 2 tury w miesiącu.

1 tura w danym miesiącu - do 15 dnia danego miesiąca,

2 tura w danym miesiącu - do ostatniego dnia danego miesiąca.

Oznacza to, że do oceny kierowane są wnioski, które wpłyną w danej turze konkursowej. Ilość tur uzależniona jest od alokacji przeznaczonej na dany typ naboru. W przypadku, gdy w danej turze konkursowej nie wpłynie żaden wniosek, ocena danej tury nie jest dokonywana. W przypadku gdy w danej turze konkursowej wpłynie jeden wniosek lub więcej ocena dokonywana jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wyczerpania alokacji na dany typ w danym naborze kolejne tury ocen zostają wstrzymane, a Realizator Projektu wstrzymuje trwanie naboru.

 

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wypełniony i podpisany wniosek, wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia:

 

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”
Ul. Racławicka 38-44, lok 305
21-040 Świdnik
poniedziałek – piątek
w godzinach 9.00-15.00

 

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego z kompletem wymaganych przez Realizatora Projektu załączników może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź kuriera.

Decyduje data złożenia w Biurze Projektu.

 

Uwaga!!

Wraz wnioskiem o przyznanie dotacji koniecznym jest złożenie pisemnego oświadczenia osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w § 3 regulaminu świadczenia usług wsparcia finansowego.

Realizator projektu zastrzega sobie możliwość poproszenia o dostarczenie innych, bardziej szczegółowych dokumentów (np. zaświadczeń z odpowiedniej instytucji) potwierdzających spełnienie przesłanek wynikających ze złożonego oświadczenia.

 

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego musi być sporządzony na właściwym formularzu (załączonym do niniejszego ogłoszenia), komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osobę/y ubiegające się o wsparcie w miejscu wskazanym we wniosku. W przypadku Wniosku składanego przez osoby prawne podpis musi złożyć osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu podmiotu i jednocześnie osoba/y ta/e powinna/y być umocowana/e do podpisania i złożenia wniosku.

 

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego z kompletem załączników musi być trwale spięty (np. zszyty i/lub umieszczony w skoroszycie).

 

Pracownik Realizatora Projektu odnotowuje datę, godzinę złożenia wniosku oraz nadaje jej nr referencyjny. Złożenie wniosku może zostać potwierdzone przez pracownika Realizatora Projektu na jego kopii.

 

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego złożony po terminie wyznaczonym przez Realizatora Projektu nie będzie rozpatrywany i zostanie automatycznie odrzucony.

 

Przewidziana alokacja na realizację wsparcia

504 480,00 zł- na wsparcie w postaci bezzwrotnych dotacji na utworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych,

oraz

108 000,00 zł - na wsparcie w postaci subsydiowanego zatrudnienia.

 

WYKAZ NIEZBĘDNYCH ZAŁĄCZNIKÓW:

  1. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie: „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0” (tylko gdy podmiot nie korzystał do tej pory ze wsparcia w ramach projektu )
  2. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  3. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy składa wniosek oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach
    lub
    Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy składa wniosek oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy.
  4. Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy i/lub odpowiednie zaświadczenie, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 3 Regulaminu świadczenia usług wsparcia finansowego w zakresie przyznawania dotacji oraz wsparcia pomostowego

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Wniosek o przyznanie dotacji na utworzenie miejsc pracy w postaci refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem (plik pdf)

 

Wniosek o przyznanie dotacji na utworzenie miejsc pracy w postaci refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem (pliku word)

 

Formularz zgłoszeniowy osoby prawnej do udziału w projekcie „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0” (tylko gdy podmiot nie korzystał do tej pory ze wsparcia w ramach projektu). 

 

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis,

 

Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 3 Regulaminu świadczenia usług wsparcia finansowego.

 

 

 

 

 

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego

 

 

Działanie realizowane w ramach projektu „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020