Celami działania Stowarzyszenia są:

a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz upowszechnianie idei pomocy osobom pokrzywdzonym, ubogim, bezrobotnym, bezdomnym, niepełnosprawnym oraz wszystkim tym, którzy pragną odzyskać nadzieję i godnie żyć,
b) działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
c) wszechstronne działania na rzecz organizacji społecznych i pozarządowych,
d) wspieranie społecznej aktywności obywateli,
e) wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
f) wyrównywanie szans kobiet w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia,
g) tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności poprzez wsparcie samozatrudnienia oraz spółdzielczości socjalnej,
h) promocja ekonomii społecznej,
i) promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do: rozwijania przedsiębiorczości, podejmowania i umacniania inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych, tworzenia i rozwoju firm, stowarzyszeń i zrzeszeń, jako integralnego składnika nowej rzeczywistości gospodarczej, wyzwalającego inicjatywy ekonomiczne i tworzącego nowe miejsca pracy oraz jako niezbędnego warunku efektywnego funkcjonowania samorządów terytorialnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) opracowanie i wdrażanie programów pomocy w celu aktywizowania określonych grup społecznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
b) nawiązywanie współpracy z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów statutowych,
c) działania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
d) tworzenie i prowadzenie ośrodków o charakterze doradczym i konsultacyjnym,
e) organizowanie akcji społecznych, imprez integracyjnych,
f) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej,
g) wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej,
h) wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych,
i) prowadzenie edukacji pozaszkolnej,
j) prowadzenie placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
k) doradztwo ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i inne w razie potrzeby, osobom fizycznym i prawnym rozpoczynającym i prowadzącym działalność gospodarczą lub też zmieniającym zakres swojego działania,
l) doradztwo ekonomiczne, finansowe i organizacyjne osobom fizycznym zamierzającym utworzyć organizacje pozarządowe oraz takim organizacjom, m) prowadzenie działalności szkoleniowej,
n) organizowanie pokazów, konkursów, giełd, targów, spotkań i szkoleń, o) przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym wybitnie przyczyniającym się do realizacji celów Stowarzyszenia. Opisane
wyżej ewentualne świadczenia finansowe nie mogą stanowić wynagrodzenia dla osób je otrzymujących,
p) podejmowanie działalności reklamowej, wydawniczej i informacyjnej,
q) prowadzenie własnej działalności gospodarczej, uczestnictwo w spółkach z osobami krajowymi i zagranicznymi oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
r) zakładanie przedsiębiorstw i towarzystw, których cele mieszczą się w celach statutowych Stowarzyszenia,
s) doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez osoby poszukujące pracy lub też chcące ją zmienić,
t) współpracę z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi w zakresie udzielania pomocy mieszczącej się w obszarze celów działania Stowarzyszenia.


Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Dla prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenie może tworzyć wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, obejmującą:
17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
18.11.Z Drukowanie gazet
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.31.A Gimnazja
85.31.B Licea ogólnokształcące
85.31.C Licea profilowane
85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe
85.32.A Technika
85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
91.01.A Działalność bibliotek
91.01.B Działalność archiwów
91.02.Z Działalność muzeów
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
70.11.Z – zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.12.Z – kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.20.Z – wynajem nieruchomości na własny rachunek
70.32.Z – zarządzanie nieruchomościami na zlecenie