Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest jednostką wspierającą rozwój przedsiębiorczości społecznej.

Celem jest wsparcie tworzenia miejsc pracy dla osób, które z różnych powodów wypychane są poza margines rynku pracy
(osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, uzależnione, czy po prostu niezaradne).

 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w całej Polsce działają po to by pomagać Podmiotom Ekonomii Społecznej w rozwoju.
Jednocześnie inicjują i wspierają tworzenie nowych.

Rozwój Podmiotów Ekonomii Społecznej to realna szansa na zatrudnienie dla osób wypychanych poza margines rynku pracy.

 

OWES prowadzony przez Stowarzyszenie Modrzew działa nieprzerwanie od 2010 roku.

Obszar woj. lubelskiego jest podzielony na cztery subregiony, dwa z nich obsługuje Stowarzyszenie "Modrzew".

Kompleksowe wsparcie rozwoju ekonomii społecznej zapewnia w:

subregionie lubelskim 

powiaty: włodawski, łęczyński, lubelski, świdnicki, Miasto Lublin,

oraz w

subregionie bialskim  

powiaty: bialski, lubartowski, łukowski, radzyński, parczewski, Miasto Biała Podlaska.

 

Od 1.10.2015 posiada Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości,
przyznany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Od 1 stycznia 2017 roku działania prowadzone przez OWES są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

dzięki realizacji projektów:

„Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" ---> czytaj więcej o projekcie <---

„Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej "2.0 ---> czytaj więcej o projekcie <---

oraz

„Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" ---> czytaj więcej o projekcie <---

„Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  2.0" ---> czytaj więcej o projekcie <---

 

 

 

Szkolenia

Sektor ekonomii społecznej to przede wszystkim ludzie którzy go tworzą. Dlatego też, by wsparcie sektora było efektywne, wpływamy na rozwój kadr Podmiotów Ekonomii Społecznej. Organizujemy cyklicznie szkolenia, które realnie przekładają się na wzrost efektywności podejmowanych w sektorze działań.

 

Wśród podejmowanych tematyk znajdziesz:

 powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów,
 prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES),
 zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzania zasobami ludzkimi,
 aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej,
 tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.),
 budowanie powiązań kooperacyjnych,
 restrukturyzacja działalności,
 zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym,
 umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązao kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

 

Jednocześnie ludzi zainteresowanych uruchomieniem podmiotu uczymy jak to zrobić efektywnie, by podmiot mógł funkcjonować, przeprowadzamy przez przepisy prawa i niezbędną dokumentację.

 

Interesuje Cię udział w naszych szkoleniach?

O każdym informujemy w naszych aktualnościach.

Możesz także zapisać się do newsletera, wówczas aktualności otrzymasz bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail.

---> zapisz się do newslettera <---

 

 

Doradztwo

Prowadzimy wsparcie doradcze zarówno dla Podmiotów Ekonomii Społecznej jak i osób, które chcą założyć taki podmiot.

 

Doradztwo o charakterze ogólnym:
 zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
 zakładanie PES (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
 rejestrowanie działalności PES,
 zewnętrzne finansowanie PS i PES,
 prowadzenie działalności statutowej PES.

 

Doradztwo specjalistyczne
a) w zakresie prawnym:
 prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,
 prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
 podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES,
 obowiązki pracodawcy względem pracowników.

b) w zakresie księgowo-podatkowym:
 rachunkowośd PES,
 zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,
 księgowośd,
 płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne.

c) w zakresie osobowym:
 zarządzanie organizacją,
 zarządzanie pracownikami,
 zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów.

d) w zakresie finansowym:
 pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,
 planowanie finansowe.

e) w zakresie marketingowym:
 planowanie marketingowe,
 kształtowanie elastyczności ofertowej,
 polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
 opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS,
 badania rynku,
 wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES,
 nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.

 

Doradztwo biznesowe dla istniejących PS
zmierzające do budowania konkurencyjności produktów i usług przedsiębiorczości społecznej:
 doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i
statutowej odpłatnej (dopasowane dla konkretnego klienta – obejmuje doradztwo zawodowe i branżowe),
 poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert,
 przygotowywanie i praca nad biznes planem,
 negocjacje z instytucjami finansującymi.

 

Potrzebujesz wsparcia doradczego?

Skontaktuj się z doradcą.

Animacja

Rozwój Ekonomii Społecznej wymaga pobudzenia aktywności obywatelskiej.

Podejmowane przez nas działania animacyjne ukierunkowane są na tworzenie podmiotów obywatelskich, partnerstw publiczno-społeczno-prywatnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz działań zapewniających wsparcie ich rozwoju.

 

Interesuje Cię utworzenie nowego podmiotu lub zawiązanie partnerstwa?

 SKONTAKTUJ SIĘ Z ANIMATOREM.

DOTACJE

Podjęcie działalności ekonomicznej często wiąże się z wydatkami związanymi z wdrożeniem pomysłu na biznes.

Dlatego też przygotowaliśmy dwa programy dotacyjne związane z rozwojem przedsiębiorczości społecznej.

 

Typ I.

Kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej

- bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych Przedsiębiorstw Społecznych, w tym Spółdzielni Socjalnych

 

subregion lubelski

--> 1/T1/2021/LOWES_2.0 Etap 1 -Nabór pomysłów biznesowych (subregion lubelski) do 4.01.2021 do 31.12.2021 - aktywny<--

--> 1/T1/E2/2021/LOWES_2.0 Etap 2 - Nabór wniosków - dotacja na utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego (subregion lubelski) do 4.01.2021 do 31.12.2021 - aktywny<--

--> 1/T1/2020/LOWES_2.0 Nabór pomysłów biznesowych (subregion lubelski) do 1.10.2020 do 31.12.2020 - zakończony<--

subregion bialski

 --> 1/T1/2021/BOWES_2.0 Nabór pomysłów biznesowych (subregion bialski) do 15.02.2021 do 31.12.2021 - aktywny<--

 

 

A. Wsparcie doradczo-szkoleniowe:
- szkolenia dla osób i instytucji planujących utworzenie przedsiębiorstwa społecznego
- doradztwo w zakresie wypełnienia wniosków o dotacje

 

B. Dotacje na utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego - bezzwrotne wsparcie finansowe po przygotowaniu pełnego biznesplanu.

 

(w wysokości 21.020,00 zł na miejsce pracy, jednak nie wyższej niż 210.020,00 zł na jedno przedsiębiorstwo społeczne)

 

C. Finansowe wsparcie pomostowe

 

(6 m-cy x 1.550,00 zł + 3 m-ce x 800 zł na każde miejsce pracy)

 

D. Usługi zindywidualizowane w formie:

 

- doradztwa biznesowego
- doradztwa specjalistycznego
- wsparcie o charakterze reintegracyjnym
- szkolenia rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w PS

 

 

 

Typ. II.

Wsparcie tworzenia miejsc pracy w sektorze ES, w szczególności w Przedsiębiorstwach Społecznych

 

 subregion lubelski

--> 1/T2/2021/LOWES_2.0 Nabór wniosków na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej (subregion lubelski) do 1.03.2021 do 31.12.2021 - aktywny<--

--> 1/T2/2020/LOWES_2.0 Nabór wniosków na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej (subregion lubelski) do 1.10.2020 do 31.12.2020 - zakończony<--

subregion bialski

 --> 1/T2/2021/BOWES_2.0 Nabór wniosków na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej (subregion bialski) do 1.03.2021 do 31.12.2021 - aktywny<--

 

A. Dotacje na utworzenie miejsca pracy

 

(bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 21.020,00 zł na miejsce pracy, jednak nie wyższej niż do 210.020,00 zł na jedno przedsiębiorstwo społeczne)

 

B. Finansowe wsparcie pomostowe

 

(6 m-cy x 1.550,00 zł + 3 m-ce x 800 zł na każde miejsce pracy)

 

C. Usługi zindywidualizowane w formie:

 

- doradztwa biznesowego

 

- doradztwa specjalistycznego

 

- wsparcie o charakterze reintegracyjnym

 

- szkolenia rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w PS

 

 

 

Chcesz uzyskać BEZZWROTNĄ DOTACJĘ na realizację pomysłu biznesowego?
SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ.