Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew" z dniem 1 września 2017 roku rozpoczęło realizację projektu "Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Cel Projektu:

Rozwój potencjału sekt. ekonomii społecznej(ES) w okresie 01.09.2017–31.08.2020 r. w zakresie generowania trwałych miejsc pracy w sektorze ES poprzez utworzenie 72 nowych miejsc  pracy, w tym 54 miejsc pracy w nowo powstałych przedsiębiorstwach społecznych(PS) oraz 18 m.pracy w istniejących PS; zwiększenie, o min 15, liczby PES prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą oraz wzrost wiedzy u min 120os z zakresie zakładania i prowadzenia PES na terenie subregionu bialskiego w woj.lubelskim.

 

Jakie wsparcie oferujemy?

1. Usługi wsparcia Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych, w postaci:
● usług animacji lokalnej,
● usług rozwoju ES (doradztwo i szkolenia)
● usługi wsparcia rozwoju i funkcjonowania istniejących Przedsiębiorstw Społecznych (doradztwo biznesowe i specjalistyczne)


2. Kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania PES 
(bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych Przedsiębiorstw Społecznych, w tym Spółdzielni Socjalnych)

● Wsparcie doradczo-szkoleniowe
● Dotacje na utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego (do 15tys na miejsce pracy oraz do 120tys na przedsiębiorstwo społeczne)
● Finansowe wsparcie pomostowe
● Usługi zindywidualizowane


3. Wsparcie tworzenia miejsc pracy w sektorze Ekonomii Społecznejw szczególności w Przedsiębiorstwach Społecznych
● Refundacja wyposażenie i doposażenia stanowiska pracy (do 15tys na miejsce pracy oraz do 120tys na przedsiębiorstwo społeczne)
● Subsydiowane zatrudnienie
● Usługi zindywidualizowane

 

Kto może skorzystać ze wsparcia?

● Podmioty Ekonomii Społecznej, w szczególości Przedsiębiorstwa Społeczne i podmioty o charakterze reintegracyjnym,
● Osoby fizyczne/prawne zamierzające założyć Przedsiębiorstwo Społeczne 
● osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym
● Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
● Przedstawiciele administracji publicznej (w zakresie usług animacji lokalnej) 
● podmioty prowadzące działalność gospodarcza, deklarujące chęć przekształcenia w Przedsiębiorstwo Społeczne

 

Wsparcie kierowane do osób i podmiotów z terenu subregionu lubelskiego (powiaty: włodawski, łęczyński, lubelski, świdnicki, Miasto Lublin).

 

---> Więcej o Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej <---

 

Projekt: „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej " jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
nr umowy 11/RPLU.11.03.00-06-0005/17-00.

 Wartość projektu wynosi 1.999.718,40, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 1.699.760,64 zł.