NABÓR WNIOSKÓW nr 1/T1/2021/LOWES_2.0 - nabór pomysłów biznesowych związanych z utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego – ETAP 1 - subregion lubelski

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew" ogłasza nabór pomysłów biznesowych związanych z utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego.

Termin składania wniosków:  

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym od 4.01.2021 roku do  31.12.2021 roku

Ocena wniosków realizowana jest na bieżąco.

 

Nabór realizowany w ramach projektu „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0 " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

 

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ?

A. Wsparcie doradczo-szkoleniowe:
- szkolenia dla osób i instytucji planujących utworzenie przedsiębiorstwa społecznego
- doradztwo w zakresie wypełnienia wniosków o dotacje

B. Dotacje na utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego - bezzwrotne wsparcie finansowe po przygotowaniu pełnego biznesplanu.

(w wysokości 21.020,00 zł na miejsce pracy, jednak nie wyższej niż 210.020,00 zł na jedno przedsiębiorstwo społeczne)

C. Finansowe wsparcie pomostowe

(6 m-cy x 1.550,00 zł + 3 m-ce x 800 zł na każde miejsce pracy)

D. Usługi zindywidualizowane w formie:

- doradztwa biznesowego
- doradztwa specjalistycznego
- wsparcie o charakterze reintegracyjnym
- szkolenia rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w PS

 

Uwaga!

Niniejszy nabór jest elementem pierwszego etapu w ubieganiu się o bezzwrotną dotację na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego.

Najlepsze pomysły otrzymają wsparcie doradczo-szkoleniowe, na podstawie których zostaną dopracowane właściwe biznesplany planowanego przedsięwzięcia biznesu społecznego.

Drugim etapem będzie wybór biznesplanów do dofinansowania – udzielenie dotacji.

W drugim etapie będą mogły wziąć udział tylko i wyłącznie pomysły które pomyślnie przejdą pierwszy etap naboru.

Udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym jest warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji.

 

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

1. Osoby prawne (podmioty/instytucje), w tym między innymi:

a) podmioty ekonomii społecznej (PES)
b) przedsiębiorstwa społeczne (PS),
c) jednostki samorządu terytorialnego i jej jednostki organizacyjne (JST),

2. Osoby fizyczne, zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym między innymi:

a) członkowie, wolontariusze, pracownicy podmiotów ekonomii społecznej,
b) osoby zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich;
c) osoby długotrwale bezrobotnych ;
d) osoby ubogich pracujących ;
e) osoby opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
f) osoby opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

 

Wsparciem mogą zostać objęte osoby fizyczne i prawne z terenu jednego z powiatów subregionu subregionu lubelskiego, tj.: lubelski, łęczyński, świdnicki, włodawski, Miasto Lublin.

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew"
Ul. Racławicka 38-44, lok 305
21-040 Świdnik
poniedziałek – piątek
w godzinach 9.00-15.00

2. W przypadku osób, zarówno fizycznych jak i prawnych, planujących w grupie założenie przedsiębiorstwa społecznego, grupa osób składa jeden wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z wymaganymi przez Realizatora Projektu załącznikami, podpisany przez wszystkie osoby planujące w grupie założenie przedsiębiorstwa społecznego.

3. Wniosek musi być sporządzony na właściwym formularzu, komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osobę/y ubiegające się o wsparcie w miejscu wskazanym we wniosku.

W przypadku Wniosku składanego przez osoby prawne podpis musi złożyć osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu podmiotu i jednocześnie osoba/y ta/e powinna/y być umocowana/e do podpisania i złożenia wniosku.

4. Wniosek o przyznanie wsparcia z kompletem załączników musi być trwale spięty (zszyty, umieszczony w skoroszycie).

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od 4.03.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Nabór wniosków ma formę naboru ciągłego, a ocena wniosków realizowana jest na bieżąco przez wskazanego przez Realizatora projektu Doradcę.

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego z kompletem wymaganych załączników może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź kuriera.

Decyduje data złożenia w Biurze Stowarzyszenia.

Wniosek o przyznanie wsparcia złożony po terminie wyznaczonym przez Realizatora Projektu nie będzie rozpatrywany i zostanie automatycznie odrzucony.

Kwalifikacja wniosków dokonywana jest na bieżąco.

O wyniku kwalifikacji Wnioskodawca jest informowany w terminie 7 dni od dokonania oceny.

 

WYKAZ NIEZBĘDNYCH ZAŁĄCZNIKÓW.

Do wniosku obowiązkowo należy załączyć:

Jeżeli Wnioskodawcą jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

1. Formularz zgłoszeniowy osoby indywidualnej do udziału w projekcie „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0" (tylko gdy Wnioskodawca nie korzystał do tej pory ze wsparcia w ramach projektu).

Formularz wypełnia każda z osób tworzących przedsiębiorstwo społeczne.

Jeżeli Wnioskodawcą jest osoba prawna:

2. Formularz zgłoszeniowy osoby prawnej do udziału w projekcie „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0" (tylko gdy podmiot nie korzystał do tej pory ze wsparcia w ramach projektu).

Formularz wypełnia każda z osób prawnych tworzących przedsiębiorstwo społeczne.

3. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

4. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy składa wniosek oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach,

lub

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy składa wniosek oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o objęcie wsparciem zmierzającym do przyznania dotacji na stworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego (plik pdf)
Wniosek o objęcie wsparciem zmierzającym do przyznania dotacji na stworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego (plik word)
Formularz zgłoszeniowy osoby indywidualnej do udziału w projekcie „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0" 
Formularz zgłoszeniowy osoby prawnej do udziału w projekcie „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0"
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis,
Regulamin wsparcia zmierzającego do przyznania dotacji na stworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego

 

Działanie realizowane w ramach projektu „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020