1/2019/LOWES - Nabór wniosków na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej - subregion lubelski

 

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” ogłasza nabór wniosków, nr 1/2019/LOWES,  o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór realizowany w ramach projektu „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Typ przedsięwzięcia, na który prowadzony jest nabór wniosków:

Typ nr 2 przedsięwzięcia - Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych.


Jakie wsparcie można uzyskać?

A. Refundacja wyposażenie i doposażenia stanowiska pracy

(w wysokości do 15.000 zł na miejsce pracy, jednak nie wyższej niż do 120.000 zł na jedno przedsiębiorstwo społeczne)

B. Subsydiowane zatrudnienie

(6 m-cy x 800 zł na każde miejsce pracy)

C. Usługi zindywidualizowane w formie doradztwa biznesowego i doradztwa specjalistycznego

 

Uwaga!

Dotacja na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych jest udzielana wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem.

Poprzez tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej rozumie się tworzenie nowych miejsc pracy w:

a) istniejących przedsiębiorstwach społecznych;

b) w podmiotach ekonomii społecznej niebędących przedsiębiorstwami społecznymi, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

 

Uprawnieni Wnioskodawcy.

a) przedsiębiorstwa społeczne

b) podmioty ekonomii społecznej niebędące przedsiębiorstwami społecznymi, deklarujące chęć przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne.


WAŻNE!

Wsparciem mogą zostać objęte osoby prawne z terenu jednego z powiatów subregionu lubelskiego, tj: lubelski, łęczyński, świdnicki, włodawski, Miasto Lublin.

 


Miejsce i sposób składania wniosków:

1. Wypełniony i podpisany wniosek, wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”
Ul. Racławicka 38-44, lok 307
21-040 Świdnik
poniedziałek – piątek
w godzinach 9.00-15.00

2. Wniosek musi być sporządzony na właściwym formularzu, komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu podmiotu ubiegającego się o wsparcie w miejscu wskazanym we wniosku.

Jednocześnie osoba/y ta/e powinna/y być umocowana/e do podpisania i złożenia wniosku.

4. Wniosek o przyznanie wsparcia oraz załączniki muszą być podpisane przez osobę/y ubiegające się o wsparcie. Każda strona wymaga parafowania przez osobę/y ubiegające się o wsparcie.

5. Wraz wnioskiem o przyznanie dotacji należy złożyć pisemne oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w § 3 Regulaminu wsparcia finansowego.

5. Wniosek o przyznanie wsparcia z kompletem załączników musi być trwale spięty (zszyty, umieszczony w skoroszycie).


Termin składania wniosków:

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym od 3 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.

 

Nabór w trybie ciągłym oznacza, że ocena wniosków dokonywana będzie cyklicznie w turach trwających 15 dni każda. Oznacza to, że do oceny kierowane są wnioski, które wpłyną w danej turze konkursowej, ilość tur uzależniona jest od alokacji przeznaczonej na dany typ naboru. W przypadku gdy w danej turze konkursowej nie wpłynie żaden wniosek, ocena danej tury nie jest dokonywana. W przypadku gdy w danej turze konkursowej wpłynie jeden wniosek lub więcej ocena dokonywana jest na zasadach określonych w §23 Regulaminu. W przypadku wyczerpania alokacji na dany typ w danym naborze kolejne tury ocen zostają wstrzymane, a Realizator Projektu wstrzymuje trwanie naboru.

 

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego z kompletem wymaganych załączników może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź kuriera.

Decyduje data złożenia w Biurze Stowarzyszenia.

Wniosek o przyznanie wsparcia złożony po terminie wyznaczonym przez Realizatora Projektu nie będzie rozpatrywany i zostanie automatycznie odrzucony.

 

Wykaz niezbędnych załączników:

Do wniosku obowiązkowo należy załączyć:

 1. Biznesplan
 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy
 3. Oświadczenie osoby prawnej
 4. Formularz zgłoszeniowy osoby prawnej do udziału w projekcie „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (tylko gdy podmiot nie korzystał do tej pory ze wsparcia w ramach projektu). 
 5. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 6. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy składa wniosek oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach lub,
 7. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy składa wniosek oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy.
 8. Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.
 9. Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w § 3 Regulaminu wsparcia finansowego.
 10. Wniosek o subsydiowane zatrudnienie.
 11. Oświadczenie nr 1 – załącznik do wniosku o subsydiowane zatrudnienie

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek w pliku pdf
Wniosek w pliku word

 

Załączniki do wniosku:

Biznesplan
Biznesplan - wersja pdf
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Oświadczenie osoby prawnej
Formularz zgłoszeniowy osoby prawnej do udziału w projekcie „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (tylko gdy podmiot nie korzystał do tej pory ze wsparcia w ramach projektu). 
Formularz zgłoszeniowy osoby indywidualnej do udziału w projekcie „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (dla przedstawiciela podmiotu - tylko gdy podmiot nie korzystał do tej pory ze wsparcia w ramach projektu). 
  Regulamin Projektu - załącznik do formularza zgłoszeniowego
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy składa wniosek oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach lub,
Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy składa wniosek oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy.
Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w § 3 Regulaminu wsparcia finansowego.
   
Wniosek o subsydiowane zatrudnienie - w pliku pdf
Wniosek o subsydiowane zatrudnienie - w pliku word
Oświadczenie nr 1 – załącznik do wniosku o subsydiowane zatrudnienie
   
  Regulamin przyznawania wsparcia finansowego

 

 

Informacje dodatkowe.

Bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych.

 

O jaką wysokość dotacji można się ubiegać?

Dotacje przyznawane będą w wysokości do 15.000 zł na miejsce pracy, jednak nie wyższej niż do 120.000 zł na jedno przedsiębiorstwo społeczne.

Na co można przeznaczyć dotację?

Dotacja (bezzwrotne wsparcie finansowe) może być przeznaczone pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach: przedsiębiorstwa społecznego w związku z utworzeniem miejsca pracy dla osoby, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu wsparcia finansowego; i/lub podmiotu ekonomii społecznej w związku z przekształceniem podmiotu w przedsiębiorstwo społeczne i utworzeniem w tym przedsiębiorstwie miejsca pracy dla osób, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu wsparcia finansowego.

W szczególności są to wydatki:

 1. na promocję i reklamę, pod warunkiem adekwatnego uzasadnienia w biznesplanie i powiązania z działaniami dotyczącymi pozyskiwania rynku; przykładowe typy wydatków: strona internetowa, identyfikacja wizualna, ulotki, plakaty, wizytówki i inne, zakup usług związanych z promocją – wydatki te nie powinny przekroczyć 40% wysokości wsparcia finansowego; 
 2. na surowce i materiały związane z działalnością produkcyjną/usługową lub środki obrotowe – wydatki te nie powinny co do zasady przekroczyć 40% wysokości wsparcia finansowego; 
 3. związane z dostosowaniem budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do planowanej działalności gospodarczej (remont bez doposażenia) – wydatki te nie powinny przekroczyć 40% wysokości wsparcia finansowego; 
 4. związane z zakupem środków transportu – wydatki te nie powinny przekroczyć 40% wysokości wsparcia finansowego. Zakup środków transportu nie może być celem samym w sobie, a jedynie usprawnić prowadzenie działalności; 
 5. rejestrację zakupionego środka transportu i opłaty z tym związane; 
 6. na autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, zezwolenia; 
 7. na prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych; 
 8. na know-how; 
 9. zakup środków trwałych (używanych i nieużywanych) w rozumieniu ustawy o rachunkowości; 
 10. inne uzasadnione wydatki.

 

Dotacja nie może być przeznaczone na:

 1. sfinansowanie wydatków, w stosunku do których wcześniej została udzielona pomoc publiczna lub które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków), 
 2. zapłatę grzywien i kar wynikających z naruszenia przez Beneficjenta pomocy przepisów obowiązującego prawa; 
 3. zapłatę kar umownych wynikłych z naruszenia przez Beneficjenta pomocy umów zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 
 4. zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze transportu towarów, 
 5. zapłatę składek ubezpieczenia w KRUS w kwocie przekraczającej podwyższony wymiar składki wynikający z prowadzonej działalności gospodarczej, 
 6. w przypadku podejmowania działalności przez osobę niepełnosprawną – na pokrycie obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe refundowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 
 7. zasilanie jakiegokolwiek funduszu podmiotu.


Dla kogo mogą być utworzone miejsca pracy w ramach dotacji?

1. Bezzwrotne wsparcie finansowe jest udzielane wyłącznie w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy wyłącznie dla:

a) osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy, zakwalifikowanych do III. profilu pomocy.

lub

b) osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, tj:

- bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

- uzależnionych od alkoholu,

- uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,

- chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

- długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

- uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

- osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym,

lub

c) osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla osób, które wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą działalność gospodarczą w momencie złożenia wniosku o przyznanie dotacji z wyjątkiem:

a) osób ubogich pracujących lub

b) osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w ZAZ, lub

c) osób, o których mowa w pkt 3 lit. b.

3. Preferowanymi osobami dla których tworzone są miejsca pracy w ramach wsparcia finansowego są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach Działania 11.1 oraz Działania 11.2 RPO WL 2014- 2020, w tym w szczególności:

a) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

b) osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi

c) osoby opuszczające podmioty reintegracyjne,

d) wychowankowie opuszczający instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach Działania 11.3 RPO WL.

 

 

Podmiotami ekonomii społecznej (PES) są:

a) Przedsiębiorstwo Społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);

b) Podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

i) CIS i KIS;

ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

c) Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);

d) Podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:

i) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;

ii) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);

iii) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

 

Przedsiębiorstwo Społeczne (PS)

Podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:

a) jest podmiotem prowadzącym zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym działalność gospodarczą (wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i rachunkowym), której celem jest:

i) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:

- zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

lub

- zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

ii) lub realizacja usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2013 r. poz. 1457) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych: zatrudnienie co najmniej 20% osób, o których mowa w ppkt i;

b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną (w przypadku przedsiębiorstw o charakterze zatrudnieniowym) lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;

c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych (w przypadku spółdzielni) albo co najmniej posiada ciało konsultacyjno-doradcze z udziałem pracowników lub innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami.

 


Pomoc w przygotowaniu wniosku.

Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku?

Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy naszego Doradcy.

Skontaktuj się z nami.

Napisz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadzwoń: tel. 0-81 307-66-26, kom 537-600-388

lub odwiedź nas w biurze w Świdniku:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”

Ul. Racławicka 38-44, lok 307

21-040 Świdnik

poniedziałek – piątek

w godzinach 9.00-15.00

 

 

Działanie realizowane w ramach projektu „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej "
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020