Pomysł na biznes – etap II - ogłoszenie o naborze wniosków - subregion bialski 3/2019

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” ogłasza nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych w związku z utworzeniem w nim nowych miejsc pracy, w połączeniu ze wsparciem pomostowym.

Niniejszy nabór jest 2 etapem w ubieganiu się o bezzwrotną dotację na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego.

Termin składania wniosków: od 3 lutego 2020 roku do 25 lutego 2020 roku,

 

Nabór realizowany w ramach projektu „Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W drugim etapie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie pomysły które pomyślnie przeszły 1 etap naboru oraz zaliczyły udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym.

Typ przedsięwzięcia, na który prowadzony jest nabór wniosków:

Typ nr 1 przedsięwzięcia - tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych w związku z utworzeniem w nim nowych miejsc pracy, w połączeniu ze wsparciem pomostowym.

 

Jakie wsparcie można uzyskać?

 

A. Dotacje na utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego (bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości do 15.000 zł na miejsce pracy, jednak nie wyższej niż do 120.000 zł na jedno przedsiębiorstwo społeczne)

B. Finansowe wsparcie pomostowe

(3 m-ce x 820 zł + 3 m-ce x 600 zł na każde miejsce pracy)

C. Usługi zindywidualizowane w formie doradztwa biznesowego i doradztwa specjalistycznego

 

Uwaga!

Niniejszy nabór jest 2 etapem w ubieganiu się o bezzwrotną dotację na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego.

 

W drugim etapie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie pomysły które pomyślnie przeszły 1 etap naboru oraz zaliczyły udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym.

 

Uprawnieni Wnioskodawcy.

1. Osoby prawne (podmioty/instytucje):

a) podmioty ekonomii społecznej,

b) przedsiębiorstwa społeczne,

c) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

2. Osoby fizyczne, zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

 

które pomyślnie przeszły 1 etap naboru oraz zaliczyły udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym.

 

 

WAŻNE!

Wsparciem mogą zostać objęte osoby fizyczne i  prawne z terenu jednego z powiatów subregionu bialskiego, tj: bialski, lubartowski, łukowski, radzyński, parczewski, Miasto Biała Podlaska.

 

 

Miejsce i sposób składania wniosków:

 

1. Wypełniony i podpisany wniosek, wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”

Ul. Racławicka 38-44, lok 307

21-040 Świdnik

poniedziałek – piątek

w godzinach 9.00-15.00

 

2. Wniosek musi być sporządzony na właściwym formularzu, komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu podmiotu ubiegającego się o wsparcie w miejscu wskazanym we wniosku.

Jednocześnie osoba/y ta/e powinna/y być umocowana/e do podpisania i złożenia wniosku.

4. Wniosek o przyznanie wsparcia oraz załączniki muszą być podpisane przez osobę/y ubiegające się o wsparcie. Każda strona wymaga parafowania przez osobę/y ubiegające się o wsparcie.

5. Wniosek o przyznanie wsparcia z kompletem załączników musi być trwale spięty (zszyty, umieszczony w skoroszycie).

 

 

Termin składania wniosków:

od 3 lutego 2020 roku do 25 lutego 2020 roku,

 

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego z kompletem wymaganych załączników może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź kuriera.

Decyduje data złożenia w Biurze Stowarzyszenia.

Wniosek o przyznanie wsparcia złożony po terminie wyznaczonym przez Realizatora Projektu nie będzie rozpatrywany i zostanie automatycznie odrzucony.

 

Wykaz niezbędnych załączników:

Do wniosku obowiązkowo należy załączyć:

  1. Biznesplan
  2. Harmonogram rzeczowo-finansowy
  3. Oświadczenie osoby prawnej
  4. Oświadczenie osoby fizycznej
  5. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  6. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy składa wniosek oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach lub,
  7. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy składa wniosek oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy.
  8. Wniosek o wsparcie pomostowe

Załączniki z pkt 3, 5, 6, 7 załączają tylko osoby prawne.

Załącznik z pkt 4 załączają tylko osoby fizyczne.

 

Dokumenty do pobrania:
Wniosek w wersji word
Wniosek w wersji pdf

Załączniki do wniosku:

Biznesplan - pdf
Biznesplan - word
Harmonogram rzeczowo-finansowy - pdf
Harmonogram rzeczowo-finansowy - exel
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy składa wniosek oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach lub,
Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy składa wniosek oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy.
Wniosek o wsparcie pomostowe - pdf
Wniosek o wsparcie pomostowe - word
Regulamin

 

 

 

Informacje dodatkowe.

 

O jaką wysokość dotacji można się ubiegać?

Dotacje przyznawane będą w wysokości do 15.000 zł na miejsce pracy, jednak nie wyższej niż do 120.000 zł na jedno przedsiębiorstwo społeczne.

 

Na co można przeznaczyć dotację?

Dotacja (bezzwrotne wsparcie finansowe) może być przeznaczone pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach: przedsiębiorstwa społecznego w związku z utworzeniem miejsca pracy dla osoby, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu wsparcia finansowego; i/lub podmiotu ekonomii społecznej w związku z przekształceniem podmiotu w przedsiębiorstwo społeczne i utworzeniem w tym przedsiębiorstwie miejsca pracy

dla osób, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu wsparcia finansowego.

W szczególności są to wydatki:

a) na promocję i reklamę, pod warunkiem adekwatnego uzasadnienia w biznesplanie i powiązania z działaniami dotyczącymi pozyskiwania rynku; przykładowe typy wydatków: strona internetowa, identyfikacja wizualna, ulotki, plakaty, wizytówki i inne, zakup usług związanych z promocją – wydatki te nie powinny przekroczyć 40% wysokości wsparcia finansowego;

b) na surowce i materiały związane z działalnością produkcyjną/usługową lub środki obrotowe – wydatki te nie powinny co do zasady przekroczyć 40% wysokości wsparcia finansowego;

c) związane z dostosowaniem budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do planowanej działalności gospodarczej (remont bez doposażenia) – wydatki te nie powinny przekroczyć 40% wysokości wsparcia finansowego;

d) związane z zakupem środków transportu – wydatki te nie powinny przekroczyć 40% wysokości wsparcia finansowego. Zakup środków transportu nie może być celem samym w sobie, a jedynie usprawnić prowadzenie działalności;

e) rejestrację zakupionego środka transportu i opłaty z tym związane;

f) na autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, zezwolenia;

g) na prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych;

h) na know-how;

i) zakup środków trwałych (używanych i nieużywanych) w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

j) inne uzasadnione wydatki.

 

Dotacja nie może być przeznaczone na:

a) sfinansowanie wydatków, w stosunku do których wcześniej została udzielona pomoc publiczna lub które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków),

b) zapłatę grzywien i kar wynikających z naruszenia przez Beneficjenta pomocy przepisów obowiązującego prawa;

c) zapłatę kar umownych wynikłych z naruszenia przez Beneficjenta pomocy umów zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

d) zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze transportu towarów,

e) zapłatę składek ubezpieczenia w KRUS w kwocie przekraczającej podwyższony wymiar składki wynikający z prowadzonej działalności gospodarczej,

f) w przypadku podejmowania działalności przez osobę niepełnosprawną – na pokrycie obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe refundowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

g) zasilanie jakiegokolwiek funduszu podmiotu.

 

 

Dla kogo mogą być utworzone miejsca pracy w ramach dotacji?

1. Bezzwrotne wsparcie finansowe jest udzielane wyłącznie w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy wyłącznie dla:

a) osób bezrobotnych, które są najbardziej oddalone od rynku pracy to jest takich, które oprócz bezrobocia
doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie innych przesłanek wykluczających, wskazanych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub
b) osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, tj:
1) osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.),
2) osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm. ),
3) osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.),
4) osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

– posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
które doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie co najmniej jednej przesłanki wykluczającej, wskazanych
w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

2. Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla osób, które wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą działalność gospodarczą w momencie złożenia wniosku o przyznanie dotacji z wyjątkiem:

a) osób ubogich pracujących lub

b) osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w ZAZ, lub

c) osób, o których mowa w pkt 3 lit. b.

 

3. Preferowanymi osobami dla których tworzone są miejsca pracy w ramach wsparcia finansowego są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach Działania 11.1 oraz Działania 11.2 RPO WL 2014- 2020, w tym w szczególności:

a) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

b) osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi

c) osoby opuszczające podmioty reintegracyjne, wychowankowie opuszczający instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach Działania 11.3 RPO WL.

4. Preferowane jest tworzenie miejsc pracy w kluczowych sferach rozwojowych wskazanych w Działaniu I.4 Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, tj. zrównoważony rozwój; rozwój społeczności lokalnej, tożsamości i edukacji kulturowej; solidarność pokoleń.

 

 

Pomoc w przygotowaniu wniosku.

Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku?

Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy naszego Doradcy.

 

Skontaktuj się z nami.

Napisz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadzwoń: tel. 0-81 307-66-26, kom 537-600-388

lub odwiedź nas w biurze w Świdniku:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”

Ul. Racławicka 38-44, lok 307

21-040 Świdnik

poniedziałek – piątek

w godzinach 9.00-15.00

 

 

Działanie realizowane w ramach projektu „Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej "

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020