OGŁOSZENIE NR 2/2018/LOWES O NABORZE WNIOSKÓW - subregion lubelski

OGŁOSZENIE NR 2/2018/LOWES O NABORZE WNIOSKÓW - subregion lubelski

DOTACJE NA TWORZENIE NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

 

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” ogłasza nabór pomysłów biznesowych związanych z utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego.

Nabór realizowany w ramach projektu „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Jakie wsparcie można uzyskać?

A. Wsparcie doradczo-szkoleniowe:
- szkolenia dla osób i instytucji planujących utworzenie przedsiębiorstwa społecznego
- doradztwo w zakresie wypełnienia wniosków o dotacje
B. Dotacje na utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego - bezzwrotne wsparcie finansowe po przygotowaniu pełnego biznesplanu.
(w wysokości do 15.000 zł na miejsce pracy, jednak nie wyższej niż do 120.000 zł na jedno przedsiębiorstwo społeczne)

C. Finansowe wsparcie pomostowe
(3 m-ce x 850 zł + 3 m-ce x 600 zł na każde miejsce pracy)
D. Usługi zindywidualizowane w formie doradztwa biznesowego i doradztwa specjalistycznego.

 

Uwaga!

Niniejszy nabór jest elementem pierwszego etapu w ubieganiu się o bezzwrotną dotację na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego. Najlepsze pomysły otrzymają wsparcie doradczo-szkoleniowe, na podstawie których zostaną dopracowane właściwe biznesplany planowanego przedsięwzięcia biznesu społecznego.

Drugim etapem będzie wybór biznesplanów do dofinansowania – udzielenie dotacji.

W drugim etapie będą mogły wziąć udział tylko i wyłącznie pomysły które pomyślnie przejdą pierwszy etap naboru.

 

Udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym jest warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji.

 

Uprawnieni Wnioskodawcy.

 1. Osoby prawne (podmioty/instytucje):
  a) podmioty ekonomii społecznej 
  b) przedsiębiorstwa społeczne 
  c) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 2. Osoby fizyczne, zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Wsparciem mogą zostać objęte osoby fizyczne i prawne z terenu jednego z powiatów subregionu lubelskiego, tj: lubelski, łęczyński, świdnicki, włodawski, Miasto Lublin


Miejsce i sposób składania wniosków:

1. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”
Ul. Racławicka 38-44, lok 307
21-040 Świdnik
poniedziałek – piątek
w godzinach 9.00-15.00

2. W przypadku osób, zarówno fizycznych jak i prawnych, planujących w grupie założenie przedsiębiorstwa społecznego, grupa osób składa jeden wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z wymaganymi przez Realizatora Projektu załącznikami, podpisany przez wszystkie osoby planujące w grupie założenie przedsiębiorstwa społecznego.

3. Wniosek musi być sporządzony na właściwym formularzu, komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osobę/y ubiegające się o wsparcie w miejscu wskazanym we wniosku.
W przypadku Wniosku składanego przez osoby prawne podpis musi złożyć osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu podmiotu i jednocześnie osoba/y ta/e powinna/y być umocowana/e do podpisania i złożenia wniosku.

4. Wniosek o przyznanie wsparcia oraz załączniki muszą być podpisane przez osobę/y ubiegające się o wsparcie. Każda strona wymaga parafowania przez osobę/y ubiegające się o wsparcie.

5. Wniosek o przyznanie wsparcia z kompletem załączników musi być trwale spięty (zszyty, umieszczony w skoroszycie).

 

Termin składania wniosków:

od 23 listopada 2018 roku do – do 8 stycznia 2019 roku.

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego z kompletem wymaganych załączników może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź kuriera.
Decyduje data złożenia w Biurze Stowarzyszenia.
Wniosek o przyznanie wsparcia złożony po terminie wyznaczonym przez Realizatora Projektu nie będzie rozpatrywany i zostanie automatycznie odrzucony.

 

Wykaz niezbędnych załączników.


Do wniosku obowiązkowo należy załączyć:
Jeżeli Wnioskodawcą jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

1. Formularz zgłoszeniowy osoby indywidualnej do udziału w projekcie „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (tylko gdy Wnioskodawca nie korzystał do tej pory ze wsparcia w ramach projektu).
Formularz wypełnia każda z osób tworzących przedsiębiorstwo społeczne.

2. Oświadczenie osoby fizycznej

Jeżeli Wnioskodawcą jest osoba prawna:

3. Formularz zgłoszeniowy osoby prawnej do udziału w projekcie „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (tylko gdy podmiot nie korzystał do tej pory ze wsparcia w ramach projektu). Formularz wypełnia każda z osób prawnych tworzących przedsiębiorstwo społeczne.

4. Oświadczenie osoby prawnej

5. Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 Wniosek w pliku pdf

 Wniosek w pliku word

Regulamin wsparcia zmierzającego do przyznania dotacji wraz z załącznikami – I etap (zip)

 

Załączniki do wniosku:

 Formularz zgłoszeniowy osoby indywidualnej do udziału w projekcie

 Oświadczenie osoby fizycznej

 Formularz zgłoszeniowy osoby prawnej do udziału w projekcie

 Oświadczenie osoby prawnej

 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

 

 

Pomoc w przygotowaniu wniosku.

 

Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku?

 

Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy naszego Doradcy.

 

Skontaktuj się z nami.

 

---> Napisz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

---> Zadzwoń: tel. 0-81 307-66-26, kom 537-600-388

 

---> lub odwiedź nas w biurze w Świdniku:

 

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”
Ul. Racławicka 38-44, lok 307
21-040 Świdnik
poniedziałek – piątek
w godzinach 9.00-15.00

 

 

 

Działanie realizowane w ramach projektu „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej "

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

 

 

 

Informacje dodatkowe.

Dotacja na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego.

O jaką wysokość dotacji można się ubiegać?

Dotacje przyznawane będą w wysokości do 15.000 zł na miejsce pracy, jednak nie wyższej niż do 120.000 zł na jedno przedsiębiorstwo społeczne.

Na co można przeznaczyć dotację?

Dotacja (bezzwrotne wsparcie finansowe) może być przeznaczane na pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach: przedsiębiorstwa społecznego w związku z utworzeniem miejsca pracy. W szczególności są to wydatki:

 1. na promocję i reklamę, pod warunkiem adekwatnego uzasadnienia w biznesplanie i powiązania z działaniami dotyczącymi pozyskiwania rynku; przykładowe typy wydatków: strona internetowa, identyfikacja wizualna, ulotki, plakaty, wizytówki i inne, zakup usług związanych z promocją – wydatki te nie powinny przekroczyć 40% wysokości wsparcia finansowego; 
 2. na surowce i materiały związane z działalnością produkcyjną/usługową lub środki obrotowe – wydatki te nie powinny co do zasady przekroczyć 40% wysokości wsparcia finansowego; 
 3. związane z dostosowaniem budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do planowanej działalności gospodarczej (remont bez doposażenia) – wydatki te nie powinny przekroczyć 40% wysokości wsparcia finansowego; 
 4. związane z zakupem środków transportu – wydatki te nie powinny przekroczyć 40% wysokości wsparcia finansowego. Zakup środków transportu nie może być celem samym w sobie, a jedynie usprawnić prowadzenie działalności; 
 5. rejestrację zakupionego środka transportu i opłaty z tym związane; 
 6. na autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, zezwolenia; 
 7. na prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych; 
 8. na know-how; 
 9. zakup środków trwałych (używanych i nieużywanych) w rozumieniu ustawy o rachunkowości; 
 10. inne uzasadnione wydatki.

Dotacja nie może być przeznaczone na:

 1. sfinansowanie wydatków, w stosunku do których wcześniej została udzielona pomoc publiczna lub które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków), 
 2. zapłatę grzywien i kar wynikających z naruszenia przez Beneficjenta pomocy przepisów obowiązującego prawa; 
 3. zapłatę kar umownych wynikłych z naruszenia przez Beneficjenta pomocy umów zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 
 4. zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze transportu towarów, 
 5. zapłatę składek ubezpieczenia w KRUS w kwocie przekraczającej podwyższony wymiar składki wynikający z prowadzonej działalności gospodarczej, 
 6. w przypadku podejmowania działalności przez osobę niepełnosprawną – na pokrycie obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe refundowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 
 7. zasilanie jakiegokolwiek funduszu podmiotu.