ES Fundusz – pożyczki dla ekonomii społecznej

Prowadzisz Podmiot Ekonomii Społecznej, planujesz rozwój ale brak środków finansowych uniemożliwia realizacje inwestycji?

 

ES Fundusz  może być super rozwiązaniem właśnie dla Ciebie i Twojego podmiotu. 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA prowadzi fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Projekt ma na celu dostarczenie m.in. organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym i spółkom non-profit preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą, czego efektem ma być wzrost przychodów lub zatrudnienia. 

W ramach prowadzonego projektu udzielonych zostanie co najmniej 251 pożyczek na kwotę ponad 25 mln zł oraz świadczone będą usługi bezpłatnego doradztwa dla 200 podmiotów w całej Polsce. Środki zostaną rozdystrybuowane w podziale na pięć makroregionów, odpowiadającym obszarom funkcjonowania Centrów Ekonomii Społecznej:

 • Makroregion 1: kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie – 6 026 217,50 zł
 • Makroregion 2: lubelskie, podkarpackie, podlaskie – 2 804 896,04 zł
 • Makroregion 3: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie – 6 024 011,71 zł
 • Makroregion 4: pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie – 4 515 529,54 zł
 • Makroregion 5: małopolskie, śląskie, świętokrzyskie – 5 805 417,04 zł

 

W ramach realizacji projektu pożyczki będą udzielane w terminie do 30 czerwca 2015r.

 

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

 • Spółdzielnie pracy;
 • Spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
 • Spółdzielnie socjalne
 • Organizacje pozarządowe
 • Kościelne osoby prawne lub jednostki organizacyjne (działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe, będące spółką działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.2), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Jakie warunki trzeba spełnić?

 • Prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy (na dzień składania wniosku)
 • Być mikro lub małym przedsiębiorcą czyli zatrudniać poniżej 50 osób w działalności gospodarczej, przy rocznym obrocie nie przekraczającym 10 milionów EUR i/lub całkowitym bilansie rocznym nie przekraczającym 10 milionów EUR – wielkość przedsiębiorstwa – zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r.)
 • Nie zalegać w płatnościach zobowiązań podatkowych i z tytułu opłacania składek na zabezpieczenie emerytalne
 • Mieć zdolność do spłaty pożyczki
 • Przedstawić co najmniej zabezpieczenie w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową

 

 

Oferta pożyczki:

 • Kwota pożyczki do 100 tys. zł (do 100% wartości przedsięwzięcia)
 • Maksymalny okres finansowania do 60 miesięcy
 • Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy (wliczony w okres kredytowania)
 • Oprocentowanie pożyczki od 25% do 50% stopy redyskonta weksli
 • Bezpłatne specjalistyczne doradztwo po udzieleniu pożyczki

Na co?

Na szeroko pojęty rozwój, który pomoże podmiotowi osiągnąć wzrost przychodów z działalności gospodarczej lub wzrost zatrudnienia (w tym na zakup materialnych i niematerialnych środków obrotowych i inwestycyjnych). Cel przedsięwzięcia musi być zgodny z prowadzoną lub przyszłą działalnością gospodarczą PES.

 

Komu przysługuje niższe oprocentowanie?
Oprocentowanie w wysokości 25% stopy redyskonta weksli przysługuje:

 • spółdzielniom socjalnym, które w ostatnim rocznym okresie obrachunkowym osiągnęły przychody niższe niż 100 000 zł
 • podmiotom, w których nie mniej niż 50% pracowników to: osoby bezdomne, uzależnione od alkoholu/narkotyków, chore psychicznie, zwalniane z zakładów karnych, uchodźcy (w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym); osoby niepełnosprawne (w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
 • podmiotom przeznaczającym co najmniej 10% zysku lub nadwyżki bilansowej na działalność pożytku publicznego

Jak otrzymać pożyczkę?
Aplikacja do funduszu może odbyć się na dwa sposoby:

 • Wypełniony wniosek o pożyczkę wraz z niezbędnymi załącznikami można przesłać do TISE bezpośrednio w wersji elektronicznej. W tym przypadku zarówno przed złożeniem wniosku, jak i na etapie weryfikacji dokumentów zapraszamy do konsultacji telefonicznych (22 636 07 40), podczas których wyjaśnimy wszelkie wątpliwości, a także pomożemy prawidłowo wypełnić dokumenty.
 • Drugim sposobem dostępu do funduszu jest kontakt z naszymi partnerami regionalnymi. Ich zadaniem jest udzielenie każdemu podmiotowi wnioskującemu o pożyczkę pomocy przy wypełnieniu wniosku, identyfikacji wszystkich niezbędnych załączników i dokumentów do wniosku oraz wstępnej weryfikacji założeń przedsięwzięcia. Partnerzy działają z reguły na poziomie wojewódzkim lub makroregionalnym, zaś Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy wspiera w procesie aplikowania o pożyczkę spółdzielnie pracy z całego kraju. Lista partnerów dostępna jest na stronie www.ESFundusz.pl 
 

Kontakt:

 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA

http://ESFundusz.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Okopowa 56

01-042 Warszawa

Tel. 22 636 07 40

 

 

 

 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA działa na rynku polskim od 1991 roku. Od 2008 roku, jako spółka zależna w 100% od banku francuskiego Credit Cooperatif, prowadzi aktywną działalność w obszarze szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Od 2002 roku TISE SA jest członkiem Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych (FEBEA). Misją TISE SA jest świadczenie usług finansowych, doradczych i inwestycyjnych sprzyjających rozwojowi inicjatyw lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szczególności w obszarze ekonomii społecznej.

 

Od 2009r. TISE działa jako fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Spółka prowadzi działalność pożyczkową ze środków własnych (kapitał zakładowy: 20 000 000,00 zł), a od 2012r. również ze środków powierzonych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz inicjatywy Jeremie w województwach: mazowieckim, wielkopolskim i pomorskim. W lutym 2013r. TISE SA rozpoczęło realizację projektu preferencyjnego finansowania podmiotów ekonomii społecznej.

 

Fundusz współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.4 „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” POKL. Bank Gospodarstwa Krajowego jako Beneficjent Systemowy projektu realizowanego wspólnie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministrem Rozwoju Regionalnego wybrał w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA na Pośrednika Finansowego.