NABÓR WNIOSKÓW nr 1/T1/E2/2021/LOWES_2.0 - dotacja na utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego - SUBREGION LUBELSKI

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” ogłasza nabór wniosków, nr 1/T1/E2/2021/LOWES_2.0, o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych w związku z utworzeniem w nim nowych miejsc pracy, w połączeniu ze wsparciem pomostowym.

Niniejszy nabór jest 2 etapem w ubieganiu się o bezzwrotną dotację na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego.

Termin składania wniosków: 

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym od 1.03.2021 do 31.12.2021 roku.

Nabór w trybie ciągłym oznacza, że ocena dokonywana jest cyklicznie w turach – po 2 tury w miesiącu.

 

Nabór realizowany w ramach projektu „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W drugim etapie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie pomysły które pomyślnie przeszły 1 etap naboru oraz zaliczyły udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym.

 

TYP PRZEDSIĘWZIĘCIA, NA KTÓRY PROWADZONY JEST NABÓR WNIOSKÓW:

Typ nr 1 przedsięwzięcia - tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych w związku z utworzeniem w nim nowych miejsc pracy, w połączeniu ze wsparciem pomostowym.

 

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ?

A. Dotacje na utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego

(bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 21.020,00 zł na miejsce pracy, jednak nie wyższej niż do 210.020,00 zł na jedno przedsiębiorstwo społeczne)

B. Finansowe wsparcie pomostowe

(6 m-cy x 1.550,00 zł + 3 m-ce x 800 zł na każde miejsce pracy)

C. Usługi zindywidualizowane w formie:

- doradztwa biznesowego

- doradztwa specjalistycznego

- wsparcie o charakterze reintegracyjnym

- szkolenia rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w PS

  

UWAGA!

Niniejszy nabór jest 2 etapem w ubieganiu się o bezzwrotną dotację na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego.

W drugim etapie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie pomysły które pomyślnie przeszły 1 etap naboru oraz zaliczyły udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym.

 

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY:

1. Osoby prawne (podmioty/instytucje):

a) podmioty ekonomii społecznej,

b) przedsiębiorstwa społeczne,

c) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

2. Osoby fizyczne, zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

 

które pomyślnie przeszły 1 etap naboru oraz zaliczyły udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym.

 

WAŻNE!

Wsparciem mogą zostać objęte osoby prawne z terenu jednego z powiatów subregionu lubelskiego, tj: lubelski, łęczyński, świdnicki, włodawski, Miasto Lublin.

 

  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym od 1.03.2021 do 31.12.2021 roku.

Nabór w trybie ciągłym oznacza, że ocena dokonywana jest cyklicznie w turach – po 2 tury w miesiącu.

1 tura w danym miesiącu - do 15 dnia danego miesiąca,

2 tura w danym miesiącu - do ostatniego dnia danego miesiąca.

Oznacza to, że do oceny kierowane są wnioski, które wpłyną w danej turze konkursowej. Ilość tur uzależniona jest od alokacji przeznaczonej na dany typ naboru. W przypadku, gdy w danej turze konkursowej nie wpłynie żaden wniosek, ocena danej tury nie jest dokonywana. W przypadku gdy w danej turze konkursowej wpłynie jeden wniosek lub więcej ocena dokonywana jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wyczerpania alokacji na dany typ w danym naborze kolejne tury ocen zostają wstrzymane, a Realizator Projektu wstrzymuje trwanie naboru.

 

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wypełniony i podpisany wniosek, wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia:

 

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”
Ul. Racławicka 38-44, lok 305
21-040 Świdnik
poniedziałek – piątek
w godzinach 9.00-15.00

 

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego z kompletem wymaganych przez Realizatora Projektu załączników może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź kuriera.

Decyduje data złożenia w Biurze Projektu.

 

Uwaga!!

Wraz wnioskiem o przyznanie dotacji koniecznym jest złożenie pisemnego oświadczenia osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w § 3 regulaminu świadczenia usług wsparcia finansowego.

Realizator projektu zastrzega sobie możliwość poproszenia o dostarczenie innych, bardziej szczegółowych dokumentów (np. zaświadczeń z odpowiedniej instytucji) potwierdzających spełnienie przesłanek wynikających ze złożonego oświadczenia.

 

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego musi być sporządzony na właściwym formularzu (załączonym do niniejszego ogłoszenia), komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osobę/y ubiegające się o wsparcie w miejscu wskazanym we wniosku. W przypadku Wniosku składanego przez osoby prawne podpis musi złożyć osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu podmiotu i jednocześnie osoba/y ta/e powinna/y być umocowana/e do podpisania i złożenia wniosku.

 

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego z kompletem załączników musi być trwale spięty (np. zszyty i/lub umieszczony w skoroszycie).

 

Pracownik Realizatora Projektu odnotowuje datę, godzinę złożenia wniosku oraz nadaje jej nr referencyjny. Złożenie wniosku może zostać potwierdzone przez pracownika Realizatora Projektu na jego kopii.

 

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego złożony po terminie wyznaczonym przez Realizatora Projektu nie będzie rozpatrywany i zostanie automatycznie odrzucony.

 

Przewidziana alokacja na realizację wsparcia

1 513 440,00 zł - na wsparcie w postacie bezzwrotnych dotacji na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego,

oraz

982 800,00 zł - na wsparcie pomostowe.

 

WYKAZ NIEZBĘDNYCH ZAŁĄCZNIKÓW

1. Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy i/lub odpowiednie zaświadczenie, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 3 Regulaminu świadczenia usług wsparcia finansowego w zakresie przyznawania dotacji oraz wsparcia pomostowego

Jeżeli Wnioskodawcą jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne dodatkowo należy złożyć:

2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie: „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0” (tylko gdy osoba nie korzystała do tej pory ze wsparcia w ramach projektu) – dla każdej osoby fizycznej będącej Wnioskodawcą odrębnie.
 
Jeżeli Wnioskodawcą jest osoba prawna dodatkowo należy złożyć:
 
2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie: „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0” (tylko gdy podmiot nie korzystał do tej pory ze wsparcia w ramach projektu) – dla każdej osoby prawnej będącej Wnioskodawcą odrębnie.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Wniosek o udzielenie dotacji o utworzenie spółdzielni socjalnej lub nowego Podmiotu Ekonomii Społecznej działającego w formie Przedsiębiorstwa Społecznego w związku z utworzeniem w nim nowych miejsc pracy, w połączeniu ze wsparciem pomostowym (plik pdf)

 

Wniosek o udzielenie dotacji o utworzenie spółdzielni socjalnej lub nowego Podmiotu Ekonomii Społecznej działającego w formie Przedsiębiorstwa Społecznego w związku z utworzeniem w nim nowych miejsc pracy, w połączeniu ze wsparciem pomostowym (plik word)

Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 3 Regulaminu świadczenia usług wsparcia finansowego.

 

Jeżeli Wnioskodawcą jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne dodatkowo należy złożyć:

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie: „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0” (tylko gdy osoba nie korzystała do tej pory ze wsparcia w ramach projektu) – dla każdej osoby fizycznej będącej Wnioskodawcą odrębnie.

 

 

Jeżeli Wnioskodawcą jest osoba prawna dodatkowo należy złożyć:

 

Formularz zgłoszeniowy osoby prawnej do udziału w projekcie „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0” (tylko gdy podmiot nie korzystał do tej pory ze wsparcia w ramach projektu) – dla każdej osoby prawnej będącej Wnioskodawcą odrębnie.

 

 

 

 

 

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego

 

 

Działanie realizowane w ramach projektu „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020