DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH (TURA 2)

OGŁOSZENIE NR 2/2020/LCWP

 

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej Modrzew w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników, którzy zamierzają utworzyć i prowadzić działalność gospodarczą.

2 Tura naboru.

Przygotujmy 76 osób do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Następnie 69 osobom udzielimy bezzwrotnej dotacji na utworzenie działalności gospodarczej oraz finansowe wsparcie pomostowe.

Nabór realizowany jest w ramach projektu „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

UWAGA: Jest to pierwszy etap naboru w wyniku, którego zakwalifikowanych zostanie 76 osób mogących ubiegać się o wsparcie finansowe. W kolejnym etapie uczestnicy składać będą biznesplany, po ocenie, których dotację otrzyma 69 osób.

 

 

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ?

A. Wsparcie szkoleniowo-doradcze:
- szkolenia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności – szkolenie trwa 40 godzin

- doradztwo indywidualne w pisaniu biznes planów – 8 godzin na każdą osobę.

 

B. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

- bezzwrotne wsparcie finansowe na zakup towarów i usług potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 27 000 zł

 

O dotację uczestnik może ubiegać się poprzez złożenie biznesplanu oraz po zapewnieniu środków własnych na założenie działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 2% wartości przyznanej dotacji.

 

C. Wsparcie pomostowe
- finansowe - wypłacane miesięcznie przez okres od 6 do 12 miesięcy w wysokości do 2 000 zł  (razem 24 000zł wsparcia pomostowego)

- w formie indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym udzielanych w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

 

Wsparcie pomostowe finansowe ma na celu ułatwienie początkującemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą pokrycie niezbędnych opłat, w szczególności w postaci składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, koszty najmu lokalu oraz na pokrycie innych obligatoryjnych wydatków związanych z prowadzoną działalnością. Wsparcie pomostowe może być wypłacone tylko uczestnikowi projektu, który otrzymał bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Kto może złożyć Formularz rekrutacyjny?

 

Zapraszamy osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

a)      Osoby pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

  1. Kobiety;
  2. Osoby starsze po 50 roku życia (tylko kobiety);
  3. Osoby z niepełnosprawnościami (tylko kobiety);
  4. Osoby długotrwale bezrobotne (tylko kobiety);
  5. Osoby o niskich kwalifikacjach (kobiety + mężczyźni bierni zawodowo).

b)      Osoby pracujące znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (tylko kobiety).

c)      Mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu uczestników, oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) 3-5

Wsparcie bezrobotnych mężczyzn w wieku 30 – 49 lat może być udzielone pod warunkiem, że będzie prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji uczestników projektów lub do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Warunek konieczny!

Do uczestnictwa w projekcie zostaną zakwalifikowane tylko i wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie powiatów:

a)      lubelskiego – gminy: Bełżyce, Bychawa, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka,

b)      świdnickiego – gminy: Świdnik, Mełgiew, Piaski, Rybczewice,

c)      biłgorajskiego – gmina Józefów,

d)      hrubieszowskiego – gmina Hrubieszów,

e)      tomaszowskiego – gmina Tomaszów Lubelski.

f)       Lublin – Miasto Lublin

 

Ważne!!

Dodatkowym warunkiem jest zamieszkanie na obszarze objętym działaniami rewitalizacyjnymi w w/w gminach.

Aby ułatwić proces weryfikacji formularzy wskazanym jest dostarczenie zaświadczenia z urzędu gminy poświadczającego, że wskazany jako miejsce zamieszania adres znajduje się w obszarze objętym rewitalizacją.

 

Uwaga!

W projekcie nie mogą brać udziału osoby zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów ( w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH:

1. Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny należy złożyć osobiście w Biurze Beneficjenta:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”
Ul. Racławicka 38-44, lok. 305
21-040 Świdnik
poniedziałek – piątek
w godzinach 9.00-15.00

 

lub osobiście w Biurze Partnera:

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Ul. 3-Maja 18/5a, Sekretariat

20-078 Lublin

poniedziałek – piątek
w godzinach 9.00-15.00

 

2. Formularz należy wypełnić komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osobę/y ubiegające się o udział w projekcie w miejscu wskazanym w formularzu. Każda strona wymaga parafowania przez osobę/y ubiegające się o wsparcie.

3. Formularz rekrutacyjny musi być trwale spięty (zszyty, umieszczony w skoroszycie).

 

TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY:

od 8.05.2020 do 5.06.2020 roku.

Uwaga! Zmiana terminu składania formularzy. 

od 8.05.2020 do 15.06.2020 roku.

Uwaga! Zmiana terminu składania formularzy.

od 8.05.2020 do 22.06.2020 roku.

 

Formularz rekrutacyjny może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź kuriera.

 

Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 100.

 

Formularz rekrutacyjny złożony po terminie wyznaczonym przez Realizatora Projektu nie będzie rozpatrywany i zostanie automatycznie odrzucony.

 

OSOBY DO KONTAKTU:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”:

Kamila Tokarz tel. 537 600 344

 

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Magdalena Polak tel. 511 403 138

 

 

Dokumenty do pobrania:

--->Formularz rekrutacyjny - wersja edytowalna

--->Formularz rekrutacyjny- wersja pdf

--->Regulamin Rekrutacji - aktualizacja 6.04.2020

--->Karta oceny Formularza rekrutacyjnego

--->Wykaz obszarów objętych działaniami rewitalizacji

 

 

Działanie realizowane w ramach projektu „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020