DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

OGŁOSZENIE NR 1/2020/LCWP   - nabór zakończony ---> zobacz wyniki <---

 

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej Modrzew w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników, którzy zamierzają utworzyć i prowadzić działalność gospodarczą.

Przygotujmy 76 osób do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Następnie 69 osobom udzielimy bezzwrotnej dotacji na utworzenie działalności gospodarczej oraz finansowe wsparcie pomostowe.

Nabór realizowany jest w ramach projektu „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

UWAGA: Jest to pierwszy etap naboru w wyniku, którego zakwalifikowanych zostanie 76 osób mogących ubiegać się o wsparcie finansowe. W kolejnym etapie uczestnicy składać będą biznesplany, po ocenie, których dotację otrzyma 69 osób.

 

 

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ?

A. Wsparcie szkoleniowo-doradcze:
- szkolenia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności – szkolenie trwa 40 godzin

- doradztwo indywidualne w pisaniu biznes planów – 8 godzin na każdą osobę.

 

B. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

- bezzwrotne wsparcie finansowe na zakup towarów i usług potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 27 000 zł

 

O dotację uczestnik może ubiegać się poprzez złożenie biznesplanu oraz po zapewnieniu środków własnych na założenie działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 2% wartości przyznanej dotacji.

 

C. Wsparcie pomostowe
- finansowe - wypłacane miesięcznie przez okres od 6 do 12 miesięcy w wysokości do 2 000 zł  (razem 24 000zł wsparcia pomostowego)

- w formie indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym udzielanych w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

 

Wsparcie pomostowe finansowe ma na celu ułatwienie początkującemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą pokrycie niezbędnych opłat, w szczególności w postaci składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, koszty najmu lokalu oraz na pokrycie innych obligatoryjnych wydatków związanych z prowadzoną działalnością. Wsparcie pomostowe może być wypłacone tylko uczestnikowi projektu, który otrzymał bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Kto może złożyć Formularz rekrutacyjny?

 

Zapraszamy osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

a)      Osoby pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

  1. Kobiety;
  2. Osoby starsze po 50 roku życia;
  3. Osoby z niepełnosprawnościami;
  4. Osoby długotrwale bezrobotne;
  5. Osoby o niskich kwalifikacjach.

b)      Osoby pracujące znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Warunek konieczny!

Do uczestnictwa w projekcie zostaną zakwalifikowane tylko i wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie powiatów:

a)      lubelskiego – gminy: Bełżyce, Bychawa, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka,

b)      świdnickiego – gminy: Świdnik, Mełgiew, Piaski, Rybczewice,

c)      biłgorajskiego – gmina Józefów,

d)      hrubieszowskiego – gmina Hrubieszów,

e)      tomaszowskiego – gmina Tomaszów Lubelski.

f)       Lublin – Miasto Lublin

 

Ważne!!

Dodatkowym warunkiem jest zamieszkanie na obszarze objętym działaniami rewitalizacyjnymi w w/w gminach.

Aby ułatwić proces weryfikacji formularzy wskazanym jest dostarczenie zaświadczenia z urzędu gminy poświadczającego, że wskazany jako miejsce zamieszania adres znajduje się w obszarze objętym rewitalizacją.

 

Uwaga!

W projekcie nie mogą brać udziału osoby zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów ( w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH:

1. Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny należy złożyć osobiście w Biurze Beneficjenta:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”
Ul. Racławicka 38-44, lok. 305
21-040 Świdnik
poniedziałek – piątek
w godzinach 9.00-15.00

 

lub osobiście w Biurze Partnera:

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Ul. 3-Maja 18/5a, Sekretariat

20-078 Lublin

poniedziałek – piątek
w godzinach 9.00-15.00

 

2. Formularz należy wypełnić komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osobę/y ubiegające się o udział w projekcie w miejscu wskazanym w formularzu. Każda strona wymaga parafowania przez osobę/y ubiegające się o wsparcie.

3. Formularz rekrutacyjny musi być trwale spięty (zszyty, umieszczony w skoroszycie).

 

TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY:

od 27.02.2020 do 30.04.2020 roku.

 

Formularz rekrutacyjny może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź kuriera.

 

Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 100.

 

Formularz rekrutacyjny złożony po terminie wyznaczonym przez Realizatora Projektu nie będzie rozpatrywany i zostanie automatycznie odrzucony.

 

OSOBY DO KONTAKTU:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”:

Kamila Tokarz tel. 81 307 66 26 lub 537 600 344

 

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Magdalena Polak tel. 511 403 138

 

 

Dokumenty do pobrania:

--->Formularz rekrutacyjny - wersja edytowalna

--->Formularz rekrutacyjny- wersja pdf

--->Regulamin Rekrutacji - aktualizacja 5.03.2020

--->Regulamin Rekrutacji - aktualizacja 6.04.2020

--->Karta oceny Formularza rekrutacyjnego

--->Wykaz obszarów objętych działaniami rewitalizacji - aktualizacja 5.03.2020

 

 

Działanie realizowane w ramach projektu „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020