Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej


Od 2017 r. do podmiotów ekonomii społecznej trafi niemal 159 mln zł.
W ramach tych środków 154,5 mln zł zostanie przeznaczonych na pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej, które mają trudności w otrzymaniu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej.
Pozostałe 4,4 mln zł zostanie przeznaczone na instrument reporęczeniowy.

 Oferta pożyczkowa składać się będzie z dwóch podstawowych instrumentów:

1. Pożyczka na startgłówne parametry wsparcia:

    pożyczkobiorcy – podmioty ekonomii społecznej (PES), które działają nie dłużej niż 12 miesięcy,
    maksymalna jednostkowa wartość pożyczki – 100 tys. zł,
    okres spłaty pożyczki – maksymalnie 5 lat

2. Pożyczka na rozwój - główne parametry wsparcia:

    pożyczkobiorcy - PES, które działają powyżej 12 miesięcy,
    maksymalna jednostkowa wartość pożyczki – do 500 tys. zł,
    okres spłaty pożyczki – maksymalnie 7 lat.

Kwota 154,5 mln zł w ramach oferty pożyczkowej rozdysponowana zostanie na pięć poniższych makroregionów:
Makroregion I  (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie)
Makroregion II  (lubelskie, podkarpackie, podlaskie)
Makroregion III  (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie)
Makroregion IV  (zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie)
Makroregion V  (śląskie, świętokrzyskie, małopolskie).

Środkami w ramach makroregionów dysponować będą Pośrednicy finansowi,wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego w drodze przetargu spośród podmiotów posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, znajomość lokalnych potrzeb i uwarunkowań oraz proponujących właściwą metodologię oceny wniosków o pożyczkę składanych przez podmioty ekonomii społecznej lub dysponujących wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do opracowania takiej metodologii.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej